Полная версия словаря.

Новости

Главная

Участники

Проекты

Орусча-кыргызча тушундурмолуу создук - Russian-Kyrgyz monolingual dictionary - Русско-кыргызский толковый словарь

На данной страничке неполная версия Кыргызско - Русского Толкового словаря.Полную версию вы можете посмотреть по адресу

http//:okt-sozduk.kg

Буква - А

абажур - Лампанын калпагы
аббат - Италияда диний кызматкер
аббревиатура - Сoздoрдiн шарттуу кыскартылышы
аберрация - Оптикадагы кубулуш, жылып кетиш, четтеп кетii
абзац - Бир ой-тiрмoктi билдирген текстин бoлiгi
абитуриент - ВУЗга талапкер
абонемент - Акысын алдын-ала тoлoп пайдалануу укугун камсыздандыруучу билет (документ)
абонент - Кандайдыр бир кызматтан пайдалануучу адам (абонементтii адам)
абордаж - Кеменин кемеге чиркешип чабуул коюшу
абориген - Жергиликтii калктын oкiлi
аборт - Боюнан алдыруу операциясы
абрикос - Чоh oрiк
абракадабра - Тiшiнiксiз, маанисиз сoздoр
абсорбент - Сиhирii жoндoмi чоh зат
абсорбция - Сиhирii, тазалоо
абстракционизм - Сiрoт искусствосундагы багыт
абстракция - Жалпы тiшiнiк, жoнoкoйлoнтii
жoнoкoйлoнтii - Жалпы тiшiнiк, абстракция
абрис - Сoлoкoт, сырткы кoрiнiшi, рамка
сoлoкoт - Ссырткы кoрiнiшi
абсурд - Сандырак, мааниси жок, тантык
сандырак - Абсурд , мааниси жок, тантык
абсцесс - Ириhдii шишик
абсолют - Тiбoлiк, oзгoрбoс тiпкi негизи
тiбoлiк - Oзгoрбoс тiпкi негизи
абсцисса - Геометриялык тiшiнiк
абхаз - Грузия аймагындагы калк
авангард - Алдыhкы, баштоочу
авангардизм - Сiрoт искусствосундагы багыт
аванс - Алдын-ала берилiiчi тoлoм же акы
авансцена - Сахна алды
авантюра - Тобокелдii, шектii иш
авантюрист - Шектii, митаам, шылуун, кызык окуя издеген адам
тобокел - Шектii, ишеничи аз ишке бел байлоо
авар - Дагестандагы улут, Р. Гамзатовдун улуту
авария - Кыйроо, бузулуу, кырсык
август - Жай айы, Октавиан
августин - В. Леонтьев ырдаган ыр, Шут
авеню - АКШда кoчo
авиабаза - Аскер самолетторужайгашат
авиабилет - Учууга “жолдомо”
авиакомпания - Аба жолдорун тейлooчi ишкана
авиаконструктор - Самолеттун “атасы”
авианосец - Самолеттор жайгашуучу кеме
авиапочта - Почтанын тез тiрi
авиатехника - Аба транспорту, техникасы
авиатранспорт - Аба транспорту, техникасы
авиация - Самолеттордун жалпы аталышы
авизо - Банк документи
аврора - Легендарлуу крейсер
австралия - Материк-oлкo
австрия - Борбордук Европадагы oлкo, Вена
аврал - Шашылыш жумуш
автобаза - Авто жайгашуучу жай
автобиография - Oмiр баяны
автобус - Эл ташуучу авто
автовокзал - Жiргiнчiлoрдiн кетiiчi, келiiчi пункту
автограф - Oз колу менен коюлган колу
автодром - Автомобиль айдоого iйрoнiiчi аянт
автозавод - Авто жаралат
автоклав - Бекем жабылуучукайнатуу iчiн колдонуулучу казан
автол - Майлоочу зат
автомагистраль - Чоh жол
автомат - Oзiнoн oзi иштooчi механизм, аппарат
автоматика - Башкаруучу, тескooчi приборлор
автомашина - Автомобиль
автомобиль - Автомашина
автономия - Кандай бир бoлiккo oзiн-oзi башкаруу iчiн берилген укук
автопилот - Айдоо учурундагы приборлордун башкаруусу
автопоезд - Бир нече чиркемелii автомашина
автопортрет - Oзiн oзi тарткан сiрoт
автор - Чыгарманы жазган, долбоорду тiзгoн адам
автореферат - Oзiнiн диссертациясын кыскача мазмуну
авторитет - Бедел, кадыр, криминал башчысы
авторучка - Сыясы ичинен чыгып туруучу калем
автотранспорт - Жалпы автомобилдер транспорту
агава - Тропика, субтропика oсiмдiгi
агат - Минерал таш
агата - Кристи
агент - Шпион, тыhчы, кызматкер
агентство - Мекеменин oкiлдiгi, бoлiмi
агглютинация - Сoз уhгусу oзгoрiлбoй, мiчo жалгануу аркылуу жаhы сoз жасалуу, же oзгoрii
агитатор - Iгiтчi
агитация - Iгiт иши
агитпункт - Iгiттoo жайы
агрегат - Механизм, аппарат, машина
агрессия - Басып алууну кoздoп кол салуу
агрессор - Баскынчы, кол салуучу
агроном - Айыл чарба адиси
агностицизм - Идеалисттик философиялык окуу
агрономия - Айыл чарба илими
агрохимия - Химия заттарын айыл чарбасында колдонуу
адажио - Жай темптеги музыкалык чыгарма
адвокат - Сотто жактоочу
адвокатура - Жактоочу кесиби
аделаида - Австралиядагы шаар
администратор - Башкаруучу, тескooчi кызматкер
администрация - Башкаруу органы
адаптация - Айлана-чoйрoгo
адоптация - Бала кылып асырап алуу
ылайыкташуу, - шартка кoнii процесси
адмирал - Аскер-деhиз чини
адреналин - Экстремалдык учурда мээде иштеп чыгаруулучу гормон
адрес - Дарек
аденоид - Тамак лимфа бездеринин оорушу, шишиши
адъютант - Командирдин жардамчысы
адыге - Кавказ улуту
ажиотаж - Баалардын жасалма тiрдo кoтoрiлiшi же тoмoндoшi, толкундоо, туталануу
толкундануу Туталануу, тынчсыздануу
азалия Гiл
азарт Кумардык, кызыгуу, кызуулук
Кумар кызыгуу, кызуу, азарт
ажур Назик тордомо, гiлдii кездеме
азербайжан Кавказ улуту
азиат Азия улутундагы адам
азимут Компастык багыт
азия Материк
азот Абанын составында газ
айва Жемиш (бихи)
бихи Айва, жемиш
айова АКШ штаты
айсберг Деhиздеги муз тоо
академик Окумуштуу
академия Окумуштуулар чыга турган, же иштей турган мекеме, окуу жай
акапулько Шаар (Латын Америкасында)
акация Гiлдii дарак
акваланг Суу алдына сiзii iчiн жабдык
аквамарин Асыл таш
акварель Боектун тiрi
аквариум Балык багуучу жай
акватория Кoл, деhиз жээгиндеги аймак
акведук Ноо, суу oткoргiч (кoпiрo тiрiндo салынган)
ноо Суу oткoргiч, арык
аккомпанемент Музыкалык коштоо
аккомпаниатор Музыкалык аспапта коштоочу адам
аккомодация Кoнiгii, ийкемделii
акклтматизация Организмдин башка климатка кoнiшi
аккорд Бир канча музыкалык тондордун чогуу чыгышы
аккордеон Музыкалык аспап
аккра Шаар (Африкада)
аккредитация Журналисттердин кандайдыр бир мероприятиеге катталышы
аккредитив Сактык кассасы тарабынан берилiiчi документ
аккумулятор Энергия топтоочу прибор
аконит Уу коргошун
акр АКШда жер чени
акрил Жасалма жип, кездеме
акрилонитрил Жасалма жип, кездеме
акробат Цирк оюнчусу, дарчы
дарчы Акробат, цирк оюнчусу
акробатика Дарчылык, шамдагайлардын спорту
акрополь Байыркы Грециядагы чеп
акселератор Автомашинанын “газы”, ылдамдыктын педалы
аксельбант Мундирге артылуучу тасма
аксессуар Театрда жасалга, Кошумча, толуктоочу нерселер
аксиома Шексиз чындык, далилди талап кылбаган чындык
акт Аракет, саясий окуя, пьеса бoлiгi
акт Кiбoлoндiрiiдокументи, токтом
актив Уюмдун, мекеменин демилгелiiбoлiгi
актиний Химиялык оор элемент
актиния Oсiмдiк, гiл
актуалдуу Учурдагы маанилii, мааниси зор
акула Деhиз жырткычы
акупунктураДенедеги мелчемдiiточкаларга басым жасап дарылоо, ийне сайуу
акустика Добуш, тыбыш жoнiндoгiилим
акушер Тoрoттiкабыл алуучу доктур
акцент Башка тилде сiйлooдoгioзгoчoлiк
акцепт Финансалык документ, акча тoлooгo макул болуу
акциз Кыйыр салыктын тiрi
акционер Акция ээси
акция Ишкананын кандайдыр бир iлiшiнo ээлик укугун берiiчiбаалуу кагаз
акция Саясий аракет
алабама АКШдагы штат
албан Чыгыш Европадагы улут
албания Тирана
алгебра Арифметика, ...
алгоритм Математика жана информатикагы тiшiнiк
алебастр Гипстин тiрi
александр Македонский
александрия Египеттеги шаар
алжир Африка oлкoсi
алиби Айыпталуучунун кылмыш ордунда болбогондугунун далили
алимент Iй-бiлo ажырашканда балдарга тoлoнiп туруучу тoлoм
ализарин Химиялык зат, боёктун тiрi
алкалоид Составында алкоголь бар зат
алкоголь Спирт ичимдиги
аллахОрустар Алла Таааланы аташат
аллегория Каймана сoз, образды жаныбарлардын кейиби аркылуу берii
аллегро Тез ойнолуучу музыкалык чыгарма
аллергия Организмдин сырткы чoйрoгo терс реакциясы
аллея Эки жагына бак-дарак тигилген кoчo
аллигатор Крокодилдин тiрi
алло Телефондо кoп айтылат
алмаз Катуу асыл таш
алоэ Тропикалык oсiмдiк
аллитерация Уккулуктуу болуш iчiн бир iнсiз тыбыштын кайталана бериши
алтай Кыргыздар жердеген
алфавит Тамга,тыбыш тiрмoгi
алхимик Сымапты алтынга айландырууга алектенген илгерки илимпоз
алхимия Химия илиминин башаты
альбатрос Ири деhиз кушу
аллюр Ат таскагы
альбинос Ак жiн, ак терилiiжандык
альбион Британия аралдарынын аталышы
альбом Сiрoт, марка чапталат
альбумин Кандан же жумурткадан алынуучу белоктук зат
алтарь Чиркooдoгiтoркiбoлмo
альманах Ар тiрлiiавторлордун адабий жыйнагы
альпинизм Тоого чыгуу спорту
альпинист Тоо туристи, спортсмен
альпы Европадагы тоо кырка
альт Кылдуу музыкалык аспап
альтернатива Тандап алуу мiмкiнчiлiгi
альтруизм Башкалар iчiн oз таламдарынан да баш тартууга макулдук
альфа Грек алфавитинин биринчи тамгасы
альфабoлiкчo Физикалык майдабoлiкчo, гелий атомунун ядросу
альянс Саясий уюмдардын бирикмеси
алюминий Жеhил, жумшак металл
аляска АКШ штаты
амазонка Бразилиядагы дарыя
амальгамаМеталдардын сымап менен кошундусу
амарант Кoп тiшiмдiiтоют oсiмдiгi
амбиция Oзiн сiйiiчiлiк, бой кoтoрiiчiлiк
амбразура Чепте, кемеде атуу iчiн ылайыкталган тешик
амброзия Бейиш суюктугу
амбулатория Келип кетiiчiооруларды дарылоочу оорукана
амеба Эh жoнoкoй, бир клеткалуу жаныбар
америка Материк
америций Химиялык оор элемент
аметист Асыл таш
аминобелок Белоктун тiрi
аминокислота Органикалык кислота
амман Иорданиядагы шаар
аммиак Тiссiз, жыты жагымсыз газ
аммоний Азот менен суутектин кошулушу
амнистия Кылмышкелердин жазасын жеhилдетiiже кечирii
амортизатор Дohгoлoктiн силкинii, урунуп-беринiiсiн жумшартуу iчiн колдонулат
ампер Электр тогунун кiчiн oлчoo бирдиги
амперметр Электр тогун oлчoйт
амперсанд Электрондук почтадагы атайын белги (“собачка”)
амплитуда Физикада маятниктин чайпалуу узундугу
амплуа Театрда рольдордун мiнoзi, же спортто оюнчулардын аракети боюнча бoлiнiшi
ампула Дары, суюктук куюлган герметикалык идиш
ампутация Хирургиядакол, бут жана башка органдарды кесип таштоо
амстердам Голландия
амур Ыраакы Чыгыштагы дарыя
амфибия Сууда да, кургакта да жашай алчу жаныбар
амфитеатр Байыркы Римдеги театр
амфора Байыркы Грециядагы ичимдик куюлуучу чоh идиш, кумара
амулет Тумар
амуниция Аскерде мылтык, кийимден башка жарак-жабдыктары
анаграмма
анаконда Тiштiк Америкадагы чоh жылан
анализ Текшерii, талдоо
ананас Тропикалык жемиш
анархия Баш аламандык, бийликтин такыр жоктугу
анабиоз Организмди карышын жайлантуу, кoп убакытка уктоо калыбына келтирii
анатомия Организмдин ички тiзiлiшi, илим
анафема Христиандарда динден чыгаруу
анахронизм Эскирген кoз караш, эскинин саркындысы
анахорет Дiйнoдoн безген, жалгыздыкты кoздoгoн адам
аналогия Окшоштук
ангидрид Химиялык суусуз зат
ангина Тамак оорусу
англия Британиядагы oлкo
ангораУяh жiндiiэчкилер породасы
андалузия Испаниядагы аймак
андорра Кичине oлкo
анд Тiштiк Америкадагы тоо кырка
анекдот Кiлкiлiiкыска чыгарма
анемия Аз кандуулук
анестезиолог Операция учурунда ооруну уктатуучу же оорусун сездирбooчiдары куя турган доктур
анестезия Оорутпоо, ооруган жерди сездирбoo
анданте Мелiiн ойноло турган чыгарма
анилин Тiссiз майлуу органикалык зат, боёк даярдалат
анкара Тiркия борбору
анкета Маалымат алуу iчiн суроолор даярдалган кагаз
анемометр Шамал кiчiн oлчooчiприбор
анклав Oлкoнiн ичиндеги башка oлкoнiн территориясы
анкоридж Аляскадагы шаар
аннексия Басып алуу
аннотация Китептин кыскача мазмуну
анод Оh заряддуу электрод
аномалия Нормадан четтеп кетii
анероид Металлдан жасалган барометр
аноним Атын жашырган автор
анонс Алдыда боло турган спектакль, лекция ж.б. жoнiндo жарыялоо
ансамбль Аткаруучулар составы
антагонизм Бири-бири менен келишпес карама-каршылык
анофелес Безгек чиркейи
антанта Биринчи дiйнoлiк согуштагы аскер союзу
антарктика Тiштiк уюл областы
антверпен Голландиядагы шаар
антенна Радиотолкундарын кабыл алат
антибиотик Пенициллин
антиквар Байыркы буюм-теримди, сейрек учуроочу нерселерди чогултчу, сатуучу адам
антиквариат Байыркы буюм-теримдер, сейрек учуроочу китеп, сiрoт ж.б. нерселер
антипатия Жийиркенич, кoзгo сууктук
антипод Мiнoзi, же кoз карашы карама-каршы адамдар
антисемитизм Еврейлерди жек кoрii, куугунтуктоо
антисептика Микробдорго каршы химикаттарды колдонуу аракети, жараларды тазалоо
антисептик Микробдорго oлтiрiiчiхимия заттары, тазалоочу, ириhдетпooчiдарылар
антифриз Суукта тоhбоочу суюктук, тосол
антихрист Христан динине каршы адам
антология Ар тiрдiiавторлордун тандалма чыгармалар жыйнагы
антоним Карама-кашы маанидеги сoздoр
антракт Концерт же театрдагы дем алыш
антрацит Таш кoмiрдiн жакшы сорту
антрепренер Театр, цирктин ээси, театр, цирк менен шугулданган жеке ишкер
антитеза Карама-каршы пикирлерди, кoркoм образдарды салыштыруу
антифашист Фашизмге каршы кiрoшкoн адам
антресоль Шкафтын, же iйдiн iстiнкiкичине бoлiгi
антициклон Аба ырайында жогорку атмосфералык басым
антрополог Адамдын биологиялык oнiгiшiн изилдooчiилимпоз
антропология Адамдын биологиялык oнiгiшiн, жаратылышын изилдooчiилиHosted by uCoz